Hệ thống Madrid Yêu cầu người đăng ký nhãn hiệu cung cấp địa chỉ email ngay bây giờ!

WIPO muốn thông báo rằng sửa đổi đối với Mục 11 của Hướng dẫn hành chính về việc áp dụng Nghị định thư liên quan đến Thỏa thuận Madrid về đăng ký nhãn hiệu quốc tế sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 20203, yêu cầu người nộp đơn và chủ sở hữu liên lạc với WIPO bằng cách phương tiện điện tử.Do đó, đại diện của chủ sở hữu Nhãn hiệu nên cung cấp địa chỉ email như một vấn đề khẩn cấp.

Làm thế nào để Chỉ ra một Địa chỉ E-mail?

WIPO sẽ liên hệ trực tiếp với chủ sở hữu và đại diện để cung cấp địa chỉ email.Chủ sở hữu hoặc đại diện có thể kiểm tra xem địa chỉ email đã được chỉ định cho một đăng ký quốc tế nhất định từ Madrid Monitor có sẵn tại: https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/.

Chi tiết về nội dung sửa đổi của Quy định, vui lòng xem tại https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2020/madrid_2020_78.pdf.


Thời gian đăng bài: 20-Dec-2022